Mối quan hệ giữa kỉ luật và dân chủ là gì?

Nêu mối quan hệ giữa kỉ luật và dân chủ là? Dân chủ và kỷ cương là hai yếu tố vô cùng quan trọng giúp con người lớn mạnh, tạo dựng các mối quan hệ phường hội tốt đẹp, tăng chất lượng công việc phố hội.

1. Câu hỏi về mối quan hệ giữa kỉ luật và dân chủ là gì?

Đáp án A: Dân chủ là điều kiện để vững mạnh kỷ luật

Đáp án B: Dân chủ là chỉ tiêu để thực hiện kỷ luật

Đáp án C: Dân chủ là nội dung của kỷ luật

Đáp án D: Kỷ luật là điều kiện để đảm bảo cho dân chủ được thực hiện

Với câu hỏi trên mối quan hệ giữa kỉ luật và dân chủ là kỷ luật là điều kiện để đảm bảo cho dân chủ được thực hiện. Do đó, với câu trả lời là D là đáp án đúng.

Mối quan hệ giữa kỉ luật và dân chủ là gdcd 9

1.1 Vì sao bạn chọn đáp án D

Dân chủ là chế độ chính trị trong ấy đông đảo quyền lực của Nhà nước thuộc về dân chúng, do nhân dân trực tiếp hoặc chuẩn y những đại biểu do quần chúng. Bầu ra thực hiện là hình thức công ty thể chế chính trị của xã hội trên hạ tầng thừa nhận quần chúng là căn do của quyền lực, thừa nhận những nguyên tắc bình đẳng, tự do và nhân quyền.

Kỷ luật là các lề luật xử sự chung do cơ quan, doanh nghiệp đặt ra yêu cầu mọi thành viên trong cơ quan, tổ chức đó phải tuân theo, thường được quy định trong các cơ quan nhà nước.

Thực chất dân chủ và kỷ cương: Tạo sự thống nhất cao về nhận thức và ý chí và hành động. Tạo cơ hội cho mọi người phát triển và nâng cao hiệu quả và chất lượng lao động.

Dân chủ là để mọi người được bộc lộ và phát huy đóng góp của mình vào công tác chung của phố hội, cùng đồng và tập thể, kỷ luật là điều kiện để thực hiện dân chủ.

Tương tự, chúng ta kết luận rằng: Kỷ luật là điều kiện bảo đảm cho dân chủ được thực hiện.

1.2 Giải thích lý do ko chọn phương án còn lại

Những phương án còn lại không đúng vì những lý do cụ thể sau:

Đáp án A. Mối quan hệ giữa kỷ luật và dân chủ cho rằng dân chủ là điều kiện để phát huy kỷ luật, là đáp án không đúng. Vì Kỷ luật là những lệ luật xử sự chung do cơ quan, đơn vị đặt ra nên kỷ luật tạo điều kiện để mọi người miêu tả và phát huy đóng góp của mình vì lợi ích chung của phố hội, cùng đồng và tập thể. .

Đáp án B. Mối quan hệ giữa kỷ luật và dân chủ, dân chủ là chỉ tiêu để thực hiện kỷ luật là đáp án chưa xác thực, chưa bao ẩn ý nghĩa, mục đích của dân chủ.

Đáp án C. Mối quan hệ giữa kỷ luật và dân chủ cho rằng, dân chủ là nội dung của kỷ luật là đáp án chưa chuẩn xác, chưa bao hàm hết ý nghĩa, mục đích của dân chủ.

2. Tìm kiếm có liên quan mối quan hệ kỉ luật và dân chủ là

  • Thực hiện dân chủ và kỉ luật có ý nghĩa là?
  • Mối quan hệ giữa kỉ luật và dân chủ là GDCD 9
  • Hiệu được mối quan hệ giữa kỉ luật và dân chủ là
  • Ví dụ mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật
  • Mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật Trắc nghiệm
  • Ví dụ về mối quan hệ giữa kỉ luật và pháp luật
  • Thế nào là dân chủ và kỉ luật