Hạch toán kinh tế là gì câu hỏi trắc nghiệm?

Hạch toán kinh tế là việc tính toán mức giá và kết quả kinh doanh (doanh thu) của một công ty. Trong thực tế người ta thường sử dụng doanh nghiệp tiền tệ để tính toán chi phí và kết quả buôn bán của doanh nghiệp.

Hạch toán kinh tế là gì? Căn cứ theo quy định tại Mục 7 Điều một Chương 1 Luật tổ chức 2020 thì công ty được hiểu là: tổ chức là tổ chức kinh tế với tên riêng, mang tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đăng ký theo giao cho. Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích tiến hành các hoạt động kinh doanh để nhận định hiệu quả kinh doanh của công ty được thực hành phê chuẩn công tác lập kế hoạch kinh tế.

1. Câu hỏi về hoạch toán kinh tế là gì?

Đáp án A. Đơn vị tính toán chi phí và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Đáp án B. Việc điều chỉnh thu chi của doanh nghiệp.

Đáp án C. Việc tính toán chi phí và doanh thu của tổ chức.

Đáp án D. Thu tiền mặt và điều chỉnh hoạt động buôn bán của đơn vị.

Đáp án đúng của câu hạch toán kinh tế là đáp án: A. Đơn vị tính toán chi phí và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Hạch toán kinh tế là gì

1.1 Giảng giải rằng lựa chọn đáp án A là đáp án đúng

Hoạch toán kinh tế là việc tính toán chi phí và kết quả buôn bán (doanh thu) của đơn vị. Trong thực tiễn người ta thường tiêu dùng doanh nghiệp tiền tệ để tính toán giá bán và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Thông thường, nội dung cơ bản của lập kế hoạch kinh tế là xác định doanh thu, tầm giá và lợi nhuận của công ty.

– Doanh thu của đơn vị được hiểu là số tiền bán sản phẩm, hàng hóa hoặc tiền thu về hoạt động nhà sản xuất của doanh nghiệp trong 1 thời kỳ nhất quyết 1 tháng, một quý hoặc 1 năm của đơn vị.

– Giá thành của doanh nghiệp là các khoản mà chủ công ty phải trang trải và chi ra trong công đoạn kinh doanh để đạt được một số doanh thu nhất mực.

– Lợi nhuận buôn bán của tổ chức là số chênh lệch giữa tổng doanh thu của đơn vị với tổng giá bán của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất mực là một tháng, 1 quý hoặc 1 năm của doanh nghiệp.

*Ý nghĩa của hoạch định kinh tế trong doanh nghiệp:

– Đồ mưu hoạch kinh tế trong công ty giúp chủ công ty sở hữu giải pháp điều chỉnh hoạt động buôn bán một cách thức thích hợp.

– Ví như chênh lệch giữa doanh thu và tầm giá là một số dương, điều đó với tức thị tổ chức sở hữu lãi.

– Nếu như số chênh lệch giữa công ty và chi phí là số âm sở hữu tức là công ty bị lỗ.

Sau khi phân tách KTKN, đáp án đúng cho câu hoạch toán kinh tế là đáp án: A, doanh nghiệp tính mức giá và kết quả buôn bán của công ty.

2. Tìm kiếm có liên quan về hạch toán kinh tế

  • Hạch toán kinh tế là gì Công nghệ 10
  • Mục đích của hạch toán kinh tế
  • Ví dụ về hạch toán kinh tế
  • Nội dung của hạch toán kinh tế
  • Phương pháp hạch toán kinh tế
  • Toán kinh tế là gì
  • Hạch toán kinh tế là gì trắc nghiệm
  • Ý nghĩa của hạch toán kinh tế là sẽ giúp chủ doanh nghiệp