Các nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng gì?

Các nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số proton hay còn gọi là nguyên tố hóa học, nguyên tử mang cộng điện tích hạt nhân.

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng gì? Bài viết sẽ sở hữu các san sẻ giúp bạn làm rõ câu hỏi này.

1. Câu hỏi nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng?

Đáp án A: Số khối

Đáp án B: Số nơtron

Đáp án C: Số proton

Đáp án D: Số nơtron và số proton

Với câu hỏi ở trên đây, đáp án đúng là đáp án C. nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số proton có trong hạt nhân.

Những nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng

1.1 Giảng giải vì sao chọn đáp án C

Số proton là số đặc biệt của một nguyên tố hóa học. Những nguyên tử của cùng 1 nguyên tố với thuộc tính hóa học giống nhau. Nguyên tố hóa học là các nguyên tử sở hữu cùng số proton hay còn gọi là nguyên tố hóa học, nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân.

Mỗi nguyên tố hoá học được mô tả bằng một, hoặc 2 chữ mẫu (chữ đầu viết hoa). trình diễn nguyên tố là biểu diễn nguyên tử của nguyên tố ấy. Ví dụ: Kí hiệu hóa học của hiđro là H; Ký hiệu hóa học của canxi là Ca.

Theo quy ước, mỗi ký hiệu cho một nguyên tố chỉ với 1 nguyên tử của nguyên tố đấy. các ký hiệu hóa học được dùng hợp nhất trên toàn toàn cầu. Theo quy ước, mỗi kí hiệu nhân tố chỉ còn lại một nguyên tử của nhân tố đấy.

Theo quy ước, người ta lấy 1/12 khối lượng của nguyên tử C làm công ty khối lượng nguyên tử, gọi là đơn vị cacbon (đvC). Khối lượng nguyên tử: là khối lượng của nguyên tử tính bằng doanh nghiệp cacbon. Mỗi phần tử có một khối lượng nguyên tử biệt lập.

Các nhà khoa học đã mua ra hơn 110 yếu tố khác nhau, trong ấy ôxy là nhân tố chiếm gần 1 nửa khối lượng vỏ trái đất.

2. Tìm kiếm có liên quan nguyên tố hóa học là những nguyên tử

  • Nguyên to hóa học la những nguyên tử không có cùng.
  • Đồng vị la những nguyên tử có.
  • Nguyên to hóa học la những nguyên tử có cùng số electron.
  • Nguyên to hóa học la những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân.
  • Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học la những nguyên tử có.
  • Nguyên to hóa học la những nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân.
  • Số hiệu nguyên tử Z của nguyên tố hóa học không bằng giá trị nào sau đây.
  • Cặp nguyên tử nào dưới đây thuộc cùng một nguyên tố hóa.